ورود به سايت
 جستجو
 
 
 
 
 
 
 

 

مشتریان

 

 

 

Dehydrogenation catalysts

 

 

  

Chimitex Arya Company

 

 

 

 

  

Hydrodesulfurization catalysts

 

 

N.I.O.R.D.C  Company 

 

 

 

Oxychlorination catalysts

 

Abadan Petrochemical Company

 

 

Oxychlorination catalysts

 

Ghadir Petrochemical Company

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzene Chlorination catalysts

 

 

Arvand Petrochemical Company

 

 

 

Micro Salt Specification(Micro.S.A.2001)

 

 

خالص سازی  EDC

 

 

مشاوره پیشگیری خوردگی در تجهیزات پتروشیمی