نانولیتیم های فلزی

فلز لیتیم که از جمله فلزات بسیار اکتیو به شمار می رود ؛ یکی از نیازهای حیاتی صنایع کشور می باشد این فلز با توجه به کاربرد آن در صنایع نظامی – تامین این فلز از منابع خارجی مقدور نمی باشد ، هم اکنون تولید آن در مرحله مطالعاتی می باشد.